Drodzy Klienci,

Pomimo trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby utrzymać Wasze pojazdy w ruchu. Jesteśmy przygotowani i odpowiednio wyposażeni, żebyście mogli bezpiecznie skorzystać z naszych usług.

Informujemy, że w ramach działań prewencyjnych wprowadziliśmy obligatoryjny pomiar temperatury wszystkim osobom (pracownikom, klientom, dostawcom) wchodzącym i wjeżdżającym na teren firmy Intruck. Pomiar dokonywany jest przez pracownika ochrony.

Od 1 sierpnia 2020 zapraszamy do naszych autoryzowanych serwisów Volvo Trucks i Renault Trucks:

INTRUCK - Karpin (Warszawa) INTRUCK - Radom
poniedziałek 7:00-19:00 poniedziałek 8:00-20:00
wtorek-piątek 7:00-22:00 wtorek-piątek 8:00-20:00
sobota 7:00-15:00 sobota 8:00-16:00

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

W związku z zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intruck Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 5, NIP: 524-24-83-281, REGON: 015628586, nr telefonu +48 (22) 8110237, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej jako „Administrator”);

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Panią/Pana z Intruck Sp. z o. o umowy o świadczenie usług które są świadczone przez Intruck Sp. z o. o i wykonania zawartej przez Panią/Pana z Intruck Sp. z o. o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Intruck Sp. z o. o., a także wykonania ciążących na Intruck Sp. z o. o obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 • ponadto, dane osobowe Kontrahenta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f przez monitoring wizyjny znajdujący się na terenie Intruck Sp. z o. o, wyłącznie w częściach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, recepcja, itp.). Stosowanie monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Kontrahentów oraz innych osób przebywających na jego terenie, jak również ochrony mienia.

Zakres przetwarzanych danych

przetwarzamy następujące dane, które Pani/Pana dotyczą - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o miejscu zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia, możemy zbierać również finansowe dane identyfikujące ( dane karty kredytowej/ debetowej).

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

 • cały okres obowiązywania umowy o usługi, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń z jej tytułu - maksymalnie przez 10 lat,
 • utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,
 • przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu,
 • przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług - do czasu wniesienia sprzeciwu,
 • przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie:

 • naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT dla Intruck Sp. z o. o;
 • kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędom skarbowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić dostawcom usług IT, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Intruck Sp. z o. o posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii;
 • poprawiania (sprostowania) swoich danych;
 • prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych;
 • sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu);
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Intruck Sp. z o. o. lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Intruck Sp. z o. o. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Panią/Pana zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Intruck Sp. z o. o. informowanie Panią/Pana o nowych ofertach i promocjach.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.